top of page

Omluvy na určený den přijímáme nejpozději do 7.55 na tel. 272 658 623 nebo SMS na tel. 724 725 072

Pro rodiče

bg green.png

Dokumenty ke stažení

Struktura zveřejněných informací na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb.
V Praze 1.12.2020

Formuláře
Přílohy jsou ve formátech DOC (Word) ​nebo PDF (Pouze pro tisk)

BEZINFEKČNOST

DOHODA O ZASTUPOVÁNÍ RODIČŮ

ŠVP SEZNAM VĚCÍ JARO / PODZIM

ŠVP SEZNAM VĚCÍ ZIMA

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Řády mateřské školy

Povinné dokumenty

Platby

Úhrada za vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – tzv. školné. Od 25. dne v měsíci na měsíc následující

Podle zákona:

  • celodenní docházka   1 300,- Kč

  • osvobození   0,- Kč

  • předškolní děti   0,- Kč
     

Osvobozené od platby jsou děti v posledním roce docházky před nástupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky.

Stravné

Stravné za celodenní stravu do 6ti let   52,- Kč

  • Měsíční paušální poplatek   1 040,- Kč

Stravné 7 letých dětí (s odkladem školní docházky)   57,- Kč

  • Měsíční paušální poplatek   1 140,- Kč

Úhradu za školné a stravné přijímáme pouze trvalým příkazem na číslo účtu 288917319/0800 pod přiděleným VS, a to nejpozději do 25. dne před měsícem, který následuje.

Před vstupem do ZŠ

Každoročně v lednu před zápisem do základní školy probíhají za přítomnosti psycholožky z pedagogicko–psychologické poradny v Praze 10 u předškoláků testy školní zralosti a zároveň děti v posledním roce docházky navštíví 1. třídu základní školy Břečťanová a Švehlová, včetně návrhů na odklad školní docházky.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

01

Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje požadavek, jestliže Pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) Svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) Je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek) Zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) Zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

02

Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže Zvládá odloučení od rodičů Vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas Projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách Ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) Je si vědomé zodpovědnosti za své chování Dodržuje dohodnutá pravidla

03

Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže Vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) Mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. Mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) Rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí Má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno Přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla Pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) Používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) Spolupracuje ve skupině

04

Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže Je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) Zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) Tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) Umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena) Rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) Řadí zpravidla prvky zleva doprava Používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

05

Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže Rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky Složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů Rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) Rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) Sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) Najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily Rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) Postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) Reaguje správně na světelné a akustické signály

06

Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže Má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) Orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) Porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) Rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) Rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů Třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) Přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá ("přemýšlí nahlas") Chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty Rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

07

Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže Soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) "Nechá" se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) Záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit Pamatuje si říkadla, básničky, písničky Přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je Postupuje podle pokynů Pracuje samostatně

08

Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže Uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) Navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí Nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých Je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) Zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny Vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor Ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit K ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) Je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

09

Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže Pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení Zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. Je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí Svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne Zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny Zná celou řadu písní, básní a říkadel Zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) Vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí Hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10

Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže Vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.) Zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) Ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat Má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) Přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné Má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) Chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) Zná faktory poškozující zdraví (kouření) Uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Mládežnická 1/3078, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

Břečťanová 2919/6, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

bottom of page